Middelbare scholen

Voor scholen & adverteerders:
Schoolkeuze
Woongebied
Postcodegebied of deelgebied

Onderwijsmethode


Montessorischolen

Naast de Montessorischolen in het basisonderwijs zijn er in het voortgezet onderwijs scholen voor Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO). Het hoofddoel van deze scholen is het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen. Dat geldt voor het leren zelf, maar ook voor de ontwikkeling naar volwassenheid. Kinderen zijn niet allemaal op hetzelfde moment toe aan dezelfde manier van leren. In het VMO krijgen ze de mogelijkheden om dat, binnen vastgestelde criteria, zelf te bepalen.

Leerlingen in het VMO plannen zelf hun werk en worden daarin begeleid door hun docenten.

Nederlandse Montessori Vereniging
www.montessori.nl


Daltonscholen

Het Daltononderwijs gaat uit van 3 kernpunten:
  1. Vrijheid in gebondenheid
    Kinderen leren zelfstandig kennis en ervaring op te doen. De docent biedt de leerlingen structuur om deze vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.
  2. Zelfstandigheid
    Leerlingen worden gevormd tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Er wordt rekening gehouden met de individuele verschillen.
  3. Samenwerking
    Er wordt veel aandacht besteed aan het werken in groepjes.
Nederlandse Dalton Vereniging
www.dalton.nl


Jenaplanscholen

Hier is de school een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. De laatsten zijn ook sterk betrokken bij de school.Het onderwijs is gericht op de opvoeding van de leerlingen. Naast de schoolse kennis en vaardigheden nemen de leerlingen deel aan basisactiviteiten als spreken, spelen, werken en vieren. Men gaat uit van de individuele verschillen, waardoor kinderen veel van elkaar kunnen leren. Daarom worden ze in zgn. stamgroepen geplaatst met leerlingen van verschillende leeftijden (vergelijkbaar met het gezin). Elke stamgroep heeft een groepsruimte, waarvoor de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn.

Nederlandse Jenaplanvereniging
www.jenaplan.nl


Vrije Scholen

Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofie (Rudolf Steiner), waarin men zich bewust wil worden van wat “mens-zijn” betekent. De school streeft naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van de vermogens van de leerlingen. Niet alleen in kennisopzicht, maar ook het gevoel voor het sociale en het kunstzinnige. Uitgangspunt is dat eenieder met het leven een eigen bedoeling en om die waar te maken. Er is dan ook veel aandacht voor de opeenvolgende levensfasen en de individuele mogelijkheden van de leerlingen.

Vereniging van vrijescholen
www.vrijescholen.nl

Google